ESCENES 2018

e s c e n e s 2 0 1 8 al TATRAU_TEATRE
Preu per espectacle 10€
Abonament als 4 espectacles 30€
Abonament soci 25€